Secondary

Languages

กยศ. เผยมหาวิทยาลัยพะเยาและวิทยาลัยเทคนิคลำปาง มีอัตราชำระหนี้คืนของนักศึกษาผู้กู้ยืมดีที่สุดในประเทศ

6 ตุลาคม 2566

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้คืนของผู้กู้ยืมดีที่สุดของประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยาและ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง พร้อมจัดลำดับสถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรก เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการชำระหนี้ของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า “ในปี 2566 นี้ กองทุนได้จัดอันดับข้อมูลสถิติการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน โดยพบว่ามหาวิทยาลัยพะเยา มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด และได้เรียงลำดับรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรก ดังนี้

และสำหรับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา พบว่าวิทยาลัยเทคนิคลำปาง มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด โดยเรียงลำดับรายชื่อสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรก ดังนี้

ทั้งนี้ กองทุนจะมีการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานศึกษา 50 แห่งดังกล่าวเพื่อยกย่อง   เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  ของผู้กู้ยืม บ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน ตลอดจนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนกองทุน ส่งผลให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาต่อไป

ปัจจุบัน กองทุนได้ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 6.5 ล้านราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 734,127 ล้านบาท ประกอบด้วย ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ปลอดหนี้ 1,138,102 ราย ผู้กู้ยืม ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1,819,051 ราย ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,548,923 ราย และผู้กู้ยืมเสียชีวิต/ทุพพลภาพ 71,518 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566) ” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด  

 

ข่าว กยศ. เผยมหาวิทยาลัยพะเยาและวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  มีอัตราชำระหนี้คืนของนักศึกษาผู้กู้ยืมดีที่สุดในประเทศ 

วันที่: 
6 ตุลาคม 2566