Secondary

Languages

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี ฝ่ายคดี 5 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี ฝ่ายคดี จำนวน 5 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

- สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ช่วยงานจัดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ของผู้กู้ยืมเงินกองทุน

- ช่วยงานบริหารหนี้และติดตามทวงถามหนี้จากผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ โดยวิธีการตามกฎหมายและติดตามผู้กู้ยืมเงินที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ให้ชำระหนี้ตามสัญญา

 

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี จำนวน 5 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

- สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ช่วยงานจัดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ของผู้กู้ยืมเงินกองทุน

- ช่วยงานบริหารหนี้และติดตามทวงถามหนี้จากผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ โดยวิธีการตามกฎหมายและติดตามผู้กู้ยืมเงินที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ให้ชำระหนี้ตามสัญญา

การรับสมัครสอบ

- ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

- ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กองทุนฯ www.studentloan.or.th และเว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี ฝ่ายคดี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี”

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2016 2600 ต่อ 504,521

วันที่: 
18 ธันวาคม 2566