Secondary

Languages

แนะนำ e-Learning 12 หลักสูตร เตรียมพร้อมทักษะสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.

แนะนำ e-Learning 12 หลักสูตร เตรียมพร้อมทักษะสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.

แนะนำ e-Learning 12 หลักสูตร เตรียมพร้อมทักษะสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่

หลักสูตรครอบคลุมด้านแนวคิดผู้ประกอบการ การบริหารจัดการ การตลาด และการเงินธุรกิจ เสริมทักษะให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการทำงานในอนาคต หลักสูตร 1 ชั่วโมง เนื้อหาเข้าใจง่าย สอนโดยกูรูตัวจริง! เรียบจบสามารถนับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะได้

วันที่: 
15 พฤศจิกายน 2566