Secondary

Languages

ขอเชิญผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

ปรับโครงสร้างหนี้

เริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนนัดหมายปรับโครงสร้างหนี้ ...คลิก  

กลุ่มเป้าหมาย

  • กลุ่มก่อนฟ้องคดี
  • กลุ่มที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยังไม่ฟ้องคดี
  • กลุ่มที่ฟ้องคดีแล้วแต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา
  • กลุ่มที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีและได้บังคับคดีไปแล้ว
  • กลุ่มอื่น ๆ ทั้งหมด

เงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้

  1. ผู้กู้ยืมจะต้องผ่อนชำระเงินคืนกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน
  2. ผู้กู้ยืมต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี
  3. ในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
  4. การคำนวณยอดหนี้ที่จะนำมาปรับโครงสร้างหนี้

-  กองทุนฯ จะนำรายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกมาคำนวณใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด

-  ในกรณีคำนวณยอดหนี้ใหม่แล้วไม่มียอดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงเหลือ กองทุนฯจะปรับโครงสร้างหนี้ให้ผู้กู้ยืมและให้ส่วนลดเบี้ยปรับ 100% โดยถือว่าผู้กู้ยืมได้ชำระหนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

-  สำหรับผู้กู้ยืมที่มียอดหนี้คงเหลือและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ กองทุนฯจะนำรายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินแต่ละรายนับแต่วันครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกมาคำนวณตัดชำระหนี้ใหม่ จากเดิมตัดเบี้ยปรับ ดอกเบี้ย และเงินต้น แต่เมื่อปรับโครงสร้างหนี้ใหม่จะตัดเงินต้น (เฉพาะส่วนที่ครบกำหนด) ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับตามลำดับ

-  อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี และอัตราเบี้ยปรับ 0.5% ต่อปี

-  ในส่วนของเบี้ยปรับทั้งหมด กองทุนฯจะพักแขวนไว้ เมื่อผู้กู้ได้ทำการชำระหนี้ปิดบัญชีจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 100%

-  เมื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากสัญญาค้ำประกันเงินกู้ทันที

-  ในกรณีที่ผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สะสมถึง 6 งวด หรือเมื่อผู้กู้ยืมมีงวดผ่อนชำระเหลือไม่ถึง 6 งวด หากผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมด ให้ถือว่าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลง กองทุนฯจะนำเบี้ยปรับที่ตั้งพักแขวนไว้กลับคืนมาเป็นทุนทรัพย์เพื่อดำเนินการฟ้องร้องหรือบังคับคดีกับผู้กู้ยืมต่อไป

เอกสารที่ต้องเตรียมในวันทำสัญญา

 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน จำนวน 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 

 

 
       แผนที่การเดินทาง 
-  กรณีนัดทำสัญญาที่อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ …คลิก
-  กรณีนัดทำสัญญาที่อาคารรุ่งโรจน์ ธนกุล …คลิก 
 
แผนการลงพื้นที่ปรับโครงสร้างหนี้ต่างจังหวัด 
 
ครั้งที่ จังหวัด สถานที่จัดงาน วันจัดงาน จัดโดย
1 ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 23 มีนาคม 2567 กระทรวงยุติธรรม
2 สุราษฎร์ธานี โรงแรมบรรจงบุรี 6 เมษายน 2567 กระทรวงยุติธรรม
3 เชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 8 เมษายน 2567 กระทรวงยุติธรรม
4 ขอนแก่น โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 20 เมษายน 2567 กระทรวงยุติธรรม
5 ชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านสวน 27 เมษายน 2567 กระทรวงยุติธรรม
6 กรุงเทพฯ/นนทบุรี โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ 28 เมษายน 2567 กระทรวงยุติธรรม
7 เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)  9-10 พฤษภาคม 2567 กยศ.
8 อุตรดิตถ์ โรงแรมสีหราช 25 พฤษภาคม 2567 กระทรวงยุติธรรม
9  พะเยา   โรงแรมพะเยา เกทเวย์  5 มิถุนายน 2567 กระทรวงยุติธรรม
10 ราชบุรี  โรงแรม ณ เวลา  7 มิถุนายน 2567 กระทรวงยุติธรรม
11 น่าน โรงแรมน้ำทอง น่าน 8 มิถุนายน 2567 กระทรวงยุติธรรม
12 กาญจนบุรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  9 มิถุนายน 2567 กระทรวงยุติธรรม
13 เชียงราย โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท 11 มิถุนายน 2567  กระทรวงยุติธรรม
14 บึงกาฬ   โรงแรมบีเค เพลส  14 มิถุนายน 2567 กระทรวงยุติธรรม
15 สุโขทัย   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย  15 มิถุนายน 2567 กระทรวงยุติธรรม
16 มุกดาหาร   โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล 16 มิถุนายน 2567 กระทรวงยุติธรรม
17 ยโสธร   โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ยโสธร  20 มิถุนายน 2567 กระทรวงยุติธรรม
18 สุพรรณบุรี   โรงแรมเลิศธานี  20 มิถุนายน 2567 กระทรวงยุติธรรม
19 สมุทรปราการ   - *เลื่อน * กระทรวงยุติธรรม
20 อุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 22-23 มิถุนายน 2567 กยศ.
21 อุทัยธานี   ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอลล์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี  22 มิถุนายน 2567 กระทรวงยุติธรรม
22 ปราจีนบุรี   โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท 23 มิถุนายน 2567 กระทรวงยุติธรรม
23 ขอนแก่น  - *เลื่อน * กระทรวงยุติธรรม
24 สกลนคร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  29 มิถุนายน 2567 กระทรวงยุติธรรม
25 ชัยภูมิ   โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท  29 มิถุนายน 2567 กระทรวงยุติธรรม

 


 

 

วันที่: 
26 มกราคม 2567