Secondary

Languages

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายกู้ยืม จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานให้กู้ยืม ฝ่ายกู้ยืม จำนวน 1 อัตรา

2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ ฝ่ายกู้ยืม จำนวน 1 อัตรา

3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานกำกับสถานศึกษา ฝ่ายกู้ยืม จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานให้กู้ยืม ฝ่ายกู้ยืม

- วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติตามกระบวนการให้กู้ยืมใหม่

- กำกับ และติดตามสถานศึกษา จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการกู้ยืมของสถานศึกษา ในระบบ DSL เพื่อเตรียมความพร้อมในการกู้ยืมประจำปีการศึกษา

- วางแผน พัฒนากระบวนการให้กู้ยืมให้สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด

- ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

- ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ให้มีความเหมาะสม เพื่อรองรับการดำเนินงานของกองทุนฯ ในอนาคต

- ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางในการดำเนินงานในระบบ DSL ให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานกองทุนฯ

- ติดต่อประสานงานสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ ฝ่ายกู้ยืม

- รวบรวม วิเคราะห์ มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขในการให้กู้ยืม

- ร่วมจัดทำคำของบประมาณการให้กู้ยืม

- จัดทำข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชาที่ให้กู้ยืม

- ร่วมจัดทำแผนงาน ยุทธศาสตร์ ควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษา อว. สอศ. สช. เป็นต้น

- งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานกำกับสถานศึกษา ฝ่ายกู้ยืม

- งานจัดประชุมอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนฯ

- วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของกลุ่มงานกำกับสถานศึกษา

- งานติดตามสถานศึกษาที่ขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนฯ

- กำกับ ติดตามสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนฯ

- งานลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตามสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนฯ

- งานการจัดประชุมสัมมนากองทุนฯ

- ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ให้มีความเหมาะสม เพื่อรองรับการดำเนินงานกองทุนฯ ในอนาคต

- ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางในการดำเนินงานในระบบ DSL ให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานกองทุนฯ

- ติดต่อประสานงานสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

การรับสมัคร

- ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ

- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: [email protected] ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2016 2600 ต่อ 504,521

วันที่: 
26 มีนาคม 2567