Secondary

Languages

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 22 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์  ฝ่ายกู้ยืม  ดังนี้ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์    กลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา  จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์    กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ   จำนวน 2 อัตรา     

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์    กลุ่มงานให้กู้ยืม   จำนวน 2 อัตรา   


 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี   ฝ่ายคดี  ดังนี้   

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี   กลุ่มงานขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย    จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี   จำนวน 4 อัตรา


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี  ฝ่ายบังคับคดี   จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ฝ่ายบริหารหนี้ 1   จำนวน 5 อัตรา     

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี   ฝ่ายบัญชี   จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ    จำนวน 1 อัตรา   


การรับสมัครสอบ

- ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 20– 27 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

- ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กองทุนฯ www.studentloan.or.th และเว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อ – นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 

- พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินในภายหลัง

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้

- ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลาทำการ

ของธนาคารและให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

- ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวผู้สมัคร โดยจะกำหนดเลขประจำตัวผู้สมัครตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระเงิน และเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร พร้อมบัตรประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่เว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” เลือก “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ” 

- ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2016 2600 ต่อ 504,521                                                                                                   

วันที่: 
9 เมษายน 2567