Secondary

Languages

"กยศ.ออกเกียรติบัตร 2.9 ล้านฉบับให้ผู้กู้ที่มีประวัติการชำระเงินคืนดี เพื่อขอบคุณและเป็นเครื่องยืนยันว่ามีวินัยทางการเงินที่ดี"

                                                                               19 มีนาคม 2567

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกเกียรติบัตรผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติการชำระเงินคืนดี 2.9 ล้านราย แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเลิศ ระดับดีเยี่ยม และระดับดี เพื่อขอบคุณและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้กู้ยืมเงินรุ่นพี่ที่มีความรับผิดชอบและมีวินัยทางการเงินที่ดีในการมอบโอกาสทางการศึกษาที่มีค่าให้แก่รุ่นน้อง โดยสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่เว็บไซต์ กยศ. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “ขณะนี้  กองทุนฯได้จัดทำเกียรติบัตรขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี จำนวน 2.9 ล้านราย  เพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้กู้ยืมเงินรุ่นพี่ที่ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาที่มีค่าให้แก่รุ่นน้อง โดยแบ่งกลุ่มผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 กลุ่มผู้กู้ดีเลิศ : ผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียว และมีสถานะปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประเภทที่ 2 กลุ่มผู้กู้ดีเยี่ยม : ผู้กู้ยืมที่ชำระเงินคืนปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประเภทที่ 3 กลุ่มผู้กู้ดี : ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระเงินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีผู้กู้ยืมจำนวนมากที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้มีอนาคตที่ดี มีหน้าที่การงานที่ดีอยู่ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ กองทุนฯจึงขอเชิญชวนให้ผู้กู้ยืมเงินที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเข้าระบบ   เพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเกียรติบัตรที่มอบให้กับผู้กู้ยืมนั้นเป็นการแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและมีวินัยทางการเงิน และสามารถใช้รับสิทธิพิเศษในกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กองทุนฯกำหนดต่อไป

กองทุนฯได้ดำเนินการให้กู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้กู้ยืมเงินรวมทั้งสิ้น 6.8 ล้านราย สำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระและผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ หากมาชำระหนี้ปิดบัญชี  จะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ทั้งนี้ กองทุนฯเชื่อว่าผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกคนล้วนเป็นกำลังสำคัญในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม รวมถึงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ โดยเฉพาะผู้กู้ยืมเงินที่มีจิตสำนึกความรับผิดชอบและมีวินัยทางการเงินที่ดี กองทุนฯขอขอบคุณผู้กู้ยืมทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป” ผู้จัดการกองทุนฯกล่าวในที่สุด

 

 

 

 

วันที่: 
19 มีนาคม 2567