Secondary

Languages

กยศ. เผยมีผู้กู้ยืม 807 ราย ที่ไม่เคยชำระเงินคืนเลยเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ ขอให้ติดต่อปรับโครงสร้างหนี้ด่วน มิฉะนั้นจำเป็นต้องดำเนินคดีเพื่อมิให้รัฐเสียหาย

กยศ. เผยมีผู้กู้ยืม 807 ราย ที่ไม่เคยชำระเงินคืนเลยเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ ขอให้ติดต่อปรับโครงสร้างหนี้

                                                                29 เมษายน 2567

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยมีผู้กู้ยืมจำนวน 807 ราย ที่ไม่เคยชำระเงินคืนเลยเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ กองทุนฯอยู่ระหว่างส่งหนังสือขอให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญา หากผู้กู้ยืมกลุ่มดังกล่าวมาปรับโครงสร้างหนี้จะมีโอกาสขยายระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี พร้อมปลดภาระผู้ค้ำประกันทันทีหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ มิฉะนั้นกองทุนฯจำเป็นต้องดำเนินคดีเพื่อมิให้รัฐเสียหาย

“ขณะนี้ กองทุนฯอยู่ระหว่างดำเนินการส่งหนังสือขอให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาผู้กู้ยืม จำนวน 807 ราย ที่ไม่เคยติดต่อชำระเงินคืนเลยเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ หากผู้กู้ยืมยังเพิกเฉยกองทุนฯมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีเพื่อมิให้รัฐเสียหาย แต่หากผู้กู้ยืมกลุ่มดังกล่าวมาปรับโครงสร้างหนี้ จะมีโอกาสขยายระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี และผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดทันทีหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้ผู้กู้ยืมผ่อนชำระเงินคืนกองทุนฯ เป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน และต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี โดยในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อชำระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จสิ้นกองทุนฯ จะให้ส่วนลดเบี้ยปรับเดิมที่ตั้งพักไว้ทั้งหมด 100% จากการที่กองทุนฯได้เปิดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567- 28 เมษายน 2567 มีผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จำนวน 32,338 ราย ยอดหนี้รวมทั้งหมดกว่า 6,542 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุนฯจะเปิดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นจะมีการจัดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป และผู้กู้ยืมสามารถเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ได้ที่สำนักงานกองทุนฯทุกวันโดยสามารถลงทะเบียนนัดหมายเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th

 

วันที่: 
29 เมษายน 2567