Secondary

Languages

กยศ. จับมือ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม

กยศ. จับมือ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

                                                                  17 พฤษภาคม 2567

 

    วันนี้ (17 พฤษภาคม 2567) ณ ห้องประชุม 10-09 (Auditorium) ชั้น 10 กระทรวงยุติธรรม ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรมระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธี นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเยาวชน และนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
 
    นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เปิดเผยว่า “ขณะนี้ กองทุนฯ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์และผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้กู้ยืม โดยเปิดโอกาสให้สามารถทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เป็นผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืน ซึ่งบางรายขาดอิสรภาพเป็นระยะเวลานานหลายปีทำให้มียอดหนี้ค้างชำระสะสมหลายงวดและอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน ซึ่งหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดทันที สำหรับเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้ผู้กู้ยืมผ่อนชำระเงินคืนกองทุนฯ เป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน และต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี โดยในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อชำระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จสิ้นกองทุนฯจะให้ส่วนลดเบี้ยปรับเดิมที่ตั้งพักไว้ทั้งหมด 100% ซึ่งในอนาคตกองทุนฯจะได้พิจารณาในการออกระเบียบเกี่ยวกับการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือผู้กู้กลุ่มนี้ นอกจากนี้ กองทุนฯยังสนับสนุนการให้ความรู้ทางการเงิน การวางแผนการบริหารจัดการการเงินพื้นฐาน วินัยการออม ให้แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป” ผู้จัดการกองทุนฯกล่าวในที่สุด
 
วันที่: 
17 พฤษภาคม 2567