Secondary

Languages

กยศ. เผยคำนวณยอดหนี้ใหม่ระยะสอง 2.05 ล้านราย เสร็จแล้ว พบมีผู้กู้ยืม 68,000 ราย ชำระครบจากการคำนวณหนี้ใหม่ สามารถปิดบัญชีได้ และหยุดหักเงินเดือนผู้กู้ยืม 247 ราย

                                                                         14 มิถุนายน 2567

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีการคำนวณยอดหนี้ใหม่ในระยะที่ 2 ให้แก่ผู้กู้ยืมจำนวนกว่า 2.05 ล้านราย เสร็จแล้ว พบมีผู้กู้ยืมจำนวน 68,000 ราย ได้รับประโยชน์และสามารถปิดบัญชีได้โดยไม่ต้องชำระเงินคืนกองทุนอีกต่อไป ทั้งนี้ กองทุนฯจะหยุดหักเงินเดือนผู้กู้ยืมจำนวน 247 ราย ที่สามารถปิดบัญชีได้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เปิดเผยว่า “ขณะนี้กองทุนฯได้ดำเนินการคำนวณยอดหนี้ใหม่ (Recalculate) ระยะที่ 2 ให้แก่ผู้กู้ยืมกว่า 2.05 ล้านรายแล้ว พบว่ามีผู้กู้ยืมจำนวน 68,000 ราย มียอดชำระหนี้ครบถ้วนและสามารถปิดบัญชีได้ และจะหยุดหักเงินเดือนผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้คืนกองทุนฯผ่านองค์กรนายจ้าง จำนวน 247 ราย ซึ่งการคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว จะนำรายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินแต่ละรายที่ได้ชำระเงินคืนกองทุนฯนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกมาคำนวณหนี้ใหม่ ตัดชำระเงินต้นเฉพาะส่วนที่ครบกำหนด ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับตามลำดับ คิดดอกเบี้ย ในอัตรา 1% ต่อปี และคิดเบี้ยปรับในอัตรา 0.5% ต่อปี ทั้งนี้การคำนวณหนี้ข้างต้นเป็นการคำนวณหนี้นอกระบบ กยศ. Connect โดยกองทุนฯจะมีหนังสือให้ผู้กู้ยืมแต่ละรายทราบ และเมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วยอดหนี้ทั้งหมดจะแสดงในแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ต่อไป

ปัจจุบันกองทุนฯมีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3.5 ล้านราย แบ่งเป็นผู้กู้ยืมชำระหนี้ปกติ 1.4 ล้านราย ผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ 2.1 ล้านราย โดยเมื่อช่วงต้นปี 2567 ที่ผ่านมากองทุนฯได้มีการคำนวณหนี้ระยะแรกให้ผู้กู้ยืมกลุ่มเร่งด่วนที่ถูกบังคับคดี/ถูกอายัดเงิน ประมาณ 50,000 รายแล้ว ทั้งนี้ กองทุนฯ จะทยอยดำเนินการปรับปรุงยอดหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินแต่ละกลุ่มทุกรายต่อไป ซึ่งกองทุนฯขอยืนยันว่าทุกคนจะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน” ผู้จัดการกองทุนฯกล่าวในที่สุด  

 

วันที่: 
14 มิถุนายน 2567