Secondary

Languages

กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ

กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร จัดงานสัมมนาการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 สำหรับกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างผ่านระบบจ่ายตรง เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานองค์กรนายจ้างภาคราชการกว่า 220 แห่ง เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต รองอธิบดีกรมสรรพากร ร่วมวงเสวนา
    นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “สืบเนื่องมาจากประกาศพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งในสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืม เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบผ่านกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนกำหนด กองทุนจึงมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจ   และเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานองค์กรนายจ้างทุกแห่ง โดยเริ่มดำเนินการจากหน่วยงานราชการก่อน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และภาคเอกชนตามลำดับ
สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ กองทุนได้เชิญกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร มาร่วมชี้แจงแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการหักเงินเดือน ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานราชการที่มีการใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือน  หรือ direct payment จำนวน 224 แห่ง ได้รับทราบ และร่วมมือกันดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินและความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมกองทุน จำนวนกว่า 195,000 ราย ในการชำระเงินคืนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไป”

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

 • การหักเงินเดือนชำระคืนกองทุน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือน
 • การบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560”
  เอกสาร พ.ร.บ. กองทุน  แนวทางปฏิบัติ และตัวอย่างหนังสือ
 • Flow แนวปฏิบัติการหักเงินเดือน
 • แนวทางปฏิบัติการหักและนำส่งเงินกองทุน
 • แบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ
 • แบบฟอร์มรายชื่อ และ จำนวนเงินของบุคลากรที่แจ้งให้หักเงิน
 • พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
 • หนังสือแจ้งการหักเงินเดือนชำระคืนกองทุน_ผู้กู้ยืม กลุ่มสัญญา 15 ปี
 • หนังสือแจ้งการหักเงินเดือนชำระคืนกองทุน_ผู้กู้ยืม กลุ่มสัญญาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
 • หนังสือแจ้งการหักเงินเดือนชำระคืนกองทุน_ผู้กู้ยืม กลุ่มสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 • หนังสือแจ้งหน่วยงานราชการขอให้หักเงินได้พึงประเมิน
กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ
กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ
กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ
กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ
กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ
กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ
กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ
กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ
กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ
กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ
กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ
กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ
กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ
กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ
กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ
กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ
กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ
กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ
วันที่: 
1 พฤษภาคม 2561