Secondary

Languages

การจัดจ้างติดตามหนี้ผู้รับทุน กรอ. ที่ถูกดำเนินคดีในปี 2559 โดยจัดหาตามข้อ 3 ของข้อบังคับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542