Secondary

Languages

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 42 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน

วันที่: 
1 กุมภาพันธ์ 2560