Secondary

Languages

ประกาศผลผู่ที่ได้รับการคัดเลือก การเช่าคอมพิวเตอร์ (Notebook) จำนวน 12 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง