Secondary

Languages

ประกาศร่างประกาศสอบราคาและร่างเอกสารสอบราคา จ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมเงินประจำปี 2562 เผยแพร่ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองทุนโดยตรง

ประกาศร่างประกาศสอบราคาและร่างเอกสารสอบราคา จ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมเงินประจำปี 2562 เผยแพร่ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองทุนโดยตรงโดยเปิดเผยตัวซึ่งส่งความคิดเห็นได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0-2016-2666 หรือ e-mail :[email protected]

วันที่: 
6 สิงหาคม 2562