Secondary

Languages

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมลิขสิทธิ์โปรแกรม สแกนเนอร์ และเครื่องพิมพ์ ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2562

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมลิขสิทธิ์โปรแกรม สแกนเนอร์ และเครื่องพิมพ์ ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองทุนโดยตรง ซึ่งส่งความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรสาร 0-2016-4800 หรือ e-mail : [email protected]

วันที่: 
6 ธันวาคม 2562