Secondary

Languages

ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาและดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)