Secondary

Languages

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 20 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาจำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ระหว่างวันที่ 8 – 15 กันยายน 2563