Secondary

Languages

ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 20 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาจำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)