Secondary

Languages

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาการเช่าใช้บริการส่งข้อความสั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2563

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาการเช่าใช้บริการส่งข้อความสั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2563 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองทุนโดยตรง ซึ่งส่งความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรสาร 0-2016-2600 ต่อ 116 หรือ e-mail : [email protected]

วันที่: 
16 ธันวาคม 2563