Secondary

Languages

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2563 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองทุนโดยตรง ซึ่งส่งความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรสาร 0-2016-4800 หรือ e-mail : [email protected]

วันที่: 
18 ธันวาคม 2563