Secondary

Languages

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักสำหรับสำนักงานกองทุนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักสำหรับสำนักงานกองทุนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ระหว่างวันที่ 16 - 23 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองทุนโดยตรงโดยเปิดเผยตัวซึ่งส่งความคิดเห็นได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0-2016-2666 หรือ e-mail : monlikak@studentloan.or.th,pakkaphold@studentloan.or.th

 

วันที่: 
16 สิงหาคม 2564