Secondary

Languages

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างบริหารจัดการดูแลโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และจัดการด้าน IT Service Management ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างบริหารจัดการดูแลโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และจัดการด้าน IT Service Management ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ระหว่างวันที่ 15 - 20 กันยายน 2564 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองทุนโดยตรง ซึ่งส่งความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรสาร 0-2016-2600 ต่อ 116 หรือ e-mail : Kirtsanan@studentloan.or.th

วันที่: 
15 กันยายน 2564