Secondary

Languages

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือแจ้งการหักเงินเดือนหน่วยงาน (นายจ้าง) เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือแจ้งการหักเงินเดือนหน่วยงาน (นายจ้าง) เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤศจิกายน 2564 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองทุนโดยตรง ซึ่งส่งความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรสาร 0-2016-2666 หรือ e-mail : [email protected] /[email protected]

วันที่: 
1 พฤศจิกายน 2564