Secondary

Languages

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือถึงผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือถึงผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 - 3 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร

ไปยังกองทุนโดยตรงโดยเปิดเผยตัวซึ่งส่งความคิดเห็นได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0-2016-2666 หรือ e-mail : [email protected]

วันที่: 
30 พฤศจิกายน 2564