Secondary

Languages

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษารัฐ

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับอาชีวศึกษารัฐ จำนวน 412 แห่ง

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

  • ระดับอาชีวศึกษา (รัฐ)             วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563   ลงทะเบียน...คลิก

 

แบบฟอร์มสำรองห้องพัก

  • สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา กรณีผู้เข้าร่วมสัมมนามีความประสงค์เข้าพักก่อน และหลังสัมมนา (ผู้เข้าพักชำระเงินค่าห้องพักเอง) ...คลิก 

 

หมายเหตุ :  (สถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th)

 

วันที่กิจกรรม: 
พฤหัสบดี, 26. มีนาคม 2563
สถานที่: 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
พฤหัสบดี, 26. มีนาคม 2563 - 8:30
วันที่/เวลา (แบบใหม่): 
พฤหัสบดี, 26. มีนาคม 2563 - 8:30 to 16:30