Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ. ลงพื้นที่เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืม งาน “มหกรรมแก้หนี้  สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”  จังหวัดขอนแก่น
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมงาน “มหกรรมแก้หนี้  สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 5 จังหวัดขอนแก่น จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืม และเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินผู้กู้ยืม พร้อมปลดภาระผู้ค้ำประกัน
 
ระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืน
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. วันที่ 31 มกราคม 2567

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,809,339 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,501,935 ราย คิดเป็น 52%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,368,761 ราย คิดเป็น 20%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,866,022 ราย คิดเป็น 27%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 72,621 ราย คิดเป็น 1%