Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

 กยศ. รับรางวัลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้รับรางวัลมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  ในระดับพื้นฐาน ประจำปี 2565 จากการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,217,458 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,458,429 ราย คิดเป็น 56%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,056,958 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,633,702 ราย คิดเป็น 26%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 68,369 ราย คิดเป็น 1%