Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 22 - 23 เมษายน 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- การบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความสำคัญของสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืม กยศ.

โดย คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คิวอาร์โค้ด

ชำระหนี้ กยศ. ผ่าน Application Krungthai NEXT

 

 

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,600,790 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,611,459 ราย คิดเป็น 64%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 972,691 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 961,452 ราย คิดเป็น 17%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 55,188 ราย คิดเป็น 1%