Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ. ลงพื้นที่ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี ปรับโครงสร้างหนี้ผู้กู้ยืม จ.สุราษฎร์ธานีและ จ.เชียงใหม่
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืม ภายในงาน “มหกรรมแก้หนี้ 
 
ระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืน
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. วันที่ 31 มกราคม 2567

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,809,339 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,501,935 ราย คิดเป็น 52%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,368,761 ราย คิดเป็น 20%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,866,022 ราย คิดเป็น 27%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 72,621 ราย คิดเป็น 1%