Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2564
กยศ. ขยายระยะเวลาการรับสมัครกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2564
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา, ศิษย์เก่า กยศ. และสถานศึกษา ร่วมสมัครเป็นต้นแบบจิตสาธารณะ มุ่งทำความดีเพื่อสังคม
 
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564 
 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,968,578 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,578,331 ราย คิดเป็น 60%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 994,670 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,333,303 ราย คิดเป็น 22%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 62,274 ราย คิดเป็น 1%