Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ. ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป พร้อมเพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุน ในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ลดอัตราดอกเบี้ยให้ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชำระเหลือ 0.01% ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564–31 ธันวาคม 2564 พร้อมเพิ่มและขยายระยะเวลามาตรการสู้ภัยโควิด ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมถึงชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดีผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ประจำปี 2563 และปี 2564  และงดการ

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,975,241 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,535,669 ราย คิดเป็น 59%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,000,985 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,374,613 ราย คิดเป็น 23%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 64,001 ราย คิดเป็น 1%