Secondary

Languages

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

การประชุมสัมมนา

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

ณ ห้องแกรนด์ A - B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

(สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา)

 

  •  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563     ​ลงทะเบียน...คลิก


แบบฟอร์มสำรองห้องพัก

  • สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา กรณีผู้เข้าร่วมสัมมนามีความประสงค์เข้าพักก่อน และหลังสัมมนา (ผู้เข้าพักชำระเงินค่าห้องพักเอง) ...คลิก 

หมายเหตุ :  (สถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ กยศ.  www.studentloan.or.th)

วันที่กิจกรรม: 
พฤหัสบดี, 30. เมษายน 2563
สถานที่: 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
พฤหัสบดี, 30. เมษายน 2563 - 8:30
วันที่/เวลา (แบบใหม่): 
พฤหัสบดี, 30. เมษายน 2563 - 8:30 to 16:30