Secondary

Languages

สมัครงาน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 36 อัตรา

วันที่: 17 มิถุนายน 2565
อ่าน: 21,565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 2 จำนวน 15 อัตรา

วันที่: 2 มิถุนายน 2565
อ่าน: 11,928

ประกาศกองทุนฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

วันที่: 19 เมษายน 2565
อ่าน: 2,076