Secondary

Languages

ประชุมสัมมนาพิเศษ “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4

ประชุมสัมมนาพิเศษ “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมสัมมนาพิเศษ “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างจิตสํานึกให้ผู้กู้ยืม      ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจําคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  บรรยายพิเศษหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษาในการดําเนินงานกองทุน นางสาวปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.” อีกทั้งได้รับเกียรติจากนางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมงาน จำนวน 89 แห่ง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 91 คน 

 

  • ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสัมมนาพิเศษ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4 …คลิก

 

วันที่: 
21 กุมภาพันธ์ 2563