Secondary

Languages

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4 ระยะที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4 ระยะที่ 1 โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมงาน จำนวน 122 แห่ง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 210 คน ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสําคัญของสถานศึกษาในการสร้างจิตสํานึกให้ผู้กู้ยืม กยศ.” อาจารย์ชลลดา นันทวิสัย อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวคิดในการสร้างจิตสํานึกให้กับผู้กู้ยืมสู่แผนปฏิบัติการ ในสถานศึกษาที่ยั่งยืน” และยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐคม จิตติรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะสตาฟกรุ๊ป จํากัด อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “กิจกรรมในการสร้างจิตสํานึกให้ผู้กู้ยืม กยศ.”

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4 ระยะที่ 1...คลิก
วันที่: 
24 กุมภาพันธ์ 2563