Secondary

Languages

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4 ระยะที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4 ระยะที่ 1

ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อสถานศึกษา
  • รายชื่อสถานศึกษาที่เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "บทบาทสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4 ...คลิก

 

กำหนดการ 

  • กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”  สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4 ระยะที่ 1 ...คลิก

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

  • บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสําคัญของสถานศึกษาในการสร้างจิตสํานึกให้ผู้กู้ยืม กยศ.

โดย คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...คลิก

  • อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวคิดในการสร้างจิตสํานึกให้กับผู้กู้ยืมสู่แผนปฏิบัติการ ในสถานศึกษาที่ยั่งยืน”

โดย คุณชลลดา นันทวิสัย นักวิชาการอิสระ ...คลิก

 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ

  • แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 ไฟล์ PDF...คลิก
  • แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 ไฟล์ WORD ...คลิก

 

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมอบรม 

- วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี...คลิก

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม...คลิก

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน...คลิก

- วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ...คลิก

- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)...คลิก

- วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ...คลิก

- วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์...คลิก

- วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง...คลิก

- วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี...คลิก

- วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด...คลิก

 

ดาวน์โหลด  

- น้องโน พบพริษฐ์ พงศ์โชติสาคร ...คลิก

- กยศ. ปันความสุขให้น้องบ้านบราโกร ...คลิก

 

วันที่: 
27 มกราคม 2563