Secondary

Languages

ยื่นกู้ได้ เช็กยอดง่าย จัดการได้ด้วยตนเอง แค่มี กยศ. Connect

ยื่นกู้ได้ เช็กยอดง่าย จัดการได้ด้วยตนเอง แค่มี กยศ. Connect

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System - DSL)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดให้บริการออนไลน์ผ่านช่องทาง Mobile Application "กยศ. Connect" และเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th รองรับการให้บริการผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่

1. ระบบบริหารหนี้ (Debt Management System - DMS) เปิดใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

2. ระบบการดำเนินคดีและบังคับคดี (Litigation and Enforcement Management System - LES) จะเปิดใช้งานภายในปี 2563

3. ระบบการจัดการการให้กู้ยืม (Loan Origination System - LOS) จะเปิดให้กู้ยืมผ่านระบบในปีการศึกษา 2564

ขณะนี้ กองทุนได้เปิดใช้งานระบบบริหารหนี้ (DMS) ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินกู้ ยอดเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด หรือรายการชำระเงินย้อนหลังได้แบบ Real-time และจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง รวมถึงผู้ค้ำประกันยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการค้ำประกันตามสัญญาได้อีกด้วย โดยผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect”ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งผู้กู้ยืมยังคงสามารถชำระเงินผ่านช่องทางบริการรับชำระทั่วประเทศและ Mobile Banking ของทุกธนาคาร โดยระบบบริหารหนี้ได้พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน ให้ได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทาง “กยศ. Connect” และเว็บไซต์

การใช้งานระบบบริหารหนี้สำหรับผู้กู้ยืม มีดังนี้

การลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้กู้ต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านระบบได้ 2 ช่องทาง

1. ผ่านช่องทาง Mobile Application "กยศ. Connect" ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

2. ผ่านทางเว็บไซต์  https://wsa.dsl.studentloan.or.th


การใช้งาน กยศ. Connect

การลงทะเบียน ผู้กู้สามารถเลือกช่องทางการลงทะเบียนด้วย 

เลขประจำตัวประชาชน หรือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง  

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่ระบุ

2. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ

3. ตั้งและยืนยันรหัสผ่าน หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ ผู้กู้สามารถกด ลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน


การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

การลงทะเบียนเข้าใช้งาน เลือก ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ผู้กู้สามารถเลือกช่องทางลงทะเบียนได้ด้วย เลขประจำตัวประชาชน หรือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง

กรณีเลือกเลขประจำตัวประชาชน

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่ระบุ

2. หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ และสามารถลงชื่อเข้าใช้งาน

3. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ ยืนยัน และตั้งรหัสผ่าน หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ ผู้กู้สามารถกด ลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

  • VDO การลงทะเบียนใช้งาน กยศ. Connect  ... คลิก

การเข้าใช้งาน

1. สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก ผู้กู้ต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน ที่ได้ ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้

2. เลือกช่องทางยืนยันการเข้าใช้งาน เพื่อรับ OTP

3. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับ และเลือกถัดไป

4. ตั้งและยืนยัน PIN

  • VDO ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect...คลิก

กรณีลืมรหัสผ่านหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  • กรณีผู้ใช้ถูกระงับบัญชี หรือลืมรหัสผ่าน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ... คลิก
  • หากท่านมีความประสงค์เปลี่ยนแปลง / แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการลงทะเบียน ช่องทาง Mobile Application "กยศ. Connect"  หรือช่องทางเว็บไซต์  https://wsa.dsl.studentloan.or.th ขอให้ทำหนังสือถึงกองทุนเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียน กยศ.Connect พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เข้ามาตามที่อยู่กองทุนหรือส่งเอกสารไฟล์ .pdf ทางอีเมล [email protected]

*หมายเหตุ

  • เมื่อผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทาง Online สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 1 วันทำการถัดไป
  • หากผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 2-5 วันทำการ
  • หากท่านมีความประสงค์เปลี่ยนแปลง / แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการลงทะเบียน ช่องทาง Mobile Application "กยศ. Connect"  หรือช่องทางเว็บไซต์   https://wsa.dsl.studentloan.or.th ขอให้ทำหนังสือถึงกองทุนเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียน กยศ.Connect พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เข้ามาตามที่อยู่กองทุนหรือส่งเอกสารไฟล์ .pdf ทางอีเมล [email protected]

 

วันที่: 
18 มิถุนายน 2563