Secondary

Languages

กยศ.จับมือ พม. MOU พัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

กยศ.จับมือ พม. MOU  พัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชน กยศ. สู่การเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นายจุติ กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ และการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกพัฒนาชาติในทุกมิติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความสำคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน จึงกำหนดนโยบายในการเพิ่มจำนวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อเป็นกลไกในระดับพื้นที่ ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ และได้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มจำนวน อพม. 500,000 คน เฉลี่ยหมู่บ้านละ 7 คน ซึ่งได้มีการเพิ่มช่องทางการรับสมัครในรูปแบบ Online เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนที่สนใจ ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนสนใจสมัครเป็น อพม. กว่า 270,000 ราย และยังมีการสมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กยศ.เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปัจจุบันกองทุนมีนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากกองทุนไปแล้วกว่า 5.7 ล้านราย กองทุนได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมสู่การเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยสามารถสมัครสมาชิกเข้าเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ e-Learning และลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะได้นับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะเพื่อนำไปสะสมจำนวน 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาตามที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ การสนับสนุนให้ผู้กู้ยืม ทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ยังเป็นการปลูกฝังการทำความดี โดยสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ให้รู้จักการแบ่งปัน เสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยกองทุนหวังว่าเมื่อผู้กู้ยืม จบการศึกษาไปแล้วจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ นอกจากจะสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วยังมีจิตสำนึกช่วยเหลือผู้อื่นและตอบแทนสังคม

นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ครั้งนี้ นับว่าเป็นการตอบโจทย์นโยบายกระทรวง พม. ในการมี อพม. เพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คาดหวังว่าจะมีเด็กนักเรียน นักศึกษา มีความสนใจสมัครเข้ามาเป็น อพม. เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก ทั้งนี้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนงานร่วมกัน ตั้งแต่การรับสมัคร การเรียน การฝึกอบรม Online การทำกิจกรรมในชุมชน และเมนูกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งการจัดอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียน นักศึกษา อีกด้วย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ชุดใหม่ของสังคม ขับเคลื่อนต้นแบบเยาวชนแห่ง “การให้ ด้วยหัวใจ” บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนและสังคมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป

  • สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...คลิก
วันที่: 
10 กรกฎาคม 2563