Secondary

Languages

กยศ. จับมือกรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่งเสริมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

กยศ. จับมือกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ส่งเสริมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจิตสาธารณะพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ...คลิก 
วันที่: 
27 ตุลาคม 2563