Secondary

Languages

คำถามที่พบบ่อย - การหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง

ให้ดำเนินการเข้าสู่ระบบ e-PaySLF และจัดพิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay in Slip) ใหม่อีกครั้งผ่าน Browser Google Chrome เนื่องจากระบบ e-PaySLF ใช้งานได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

 

 หน่วยงาน (นายจ้าง) สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่พิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay in Slip) และต้องชำระเงินไม่เกินวันที่ครบกำหนดชำระ โดยไม่ต้องชำระพร้อมกับการนำส่งภาษีของหน่วยงานได้

 ผู้กู้ยืมเงินสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ประมาณ 10 วันทำการ นับตั้งแต่หน่วยงาน (นายจ้าง)

ชำระเงินผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านช่องทาง Mobile Application "กยศ. Connect" ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

2. ผ่านทางเว็บไซต์  https://wsa.dsl.studentloan.or.th

หน่วยงาน (นายจ้าง) สามารถทำการแยกสาขาผ่านระบบ e-PaySLF เพื่อความสะดวกในการหักและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุนเป็นรายสาขาได้

หน่วยงาน (นายจ้าง) สามารถดำเนินการโอนย้ายผู้กู้ยืมเงินไปยังสาขาที่ผู้กู้ยืมเงินสังกัดอยู่ผ่านระบบ e-PaySLF เพื่อหักและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุน 

 

ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 51 วรรคสี่ กำหนดว่า ถ้าผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่งไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน หักและไม่ได้นำส่งหรือนำส่งแต่ไม่ครบตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ หรือหักและนำส่งเกินระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินรับผิดชดใช้เงินที่จะต้องนำส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบและต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินยังไม่ได้นำส่งหรือตามจำนวนเงินที่ยังขาดไปแล้วแต่กรณี

 

ให้พนักงานหรือลูกจ้างติดต่อกองทุนโดยตรง ผ่านช่องทางการติดต่อขององค์กรนายจ้างเบอร์โทรศัพท์ 02 080 5099 หรือไลน์บัญชีทางการ กยศ.หักเงินเดือน หรืออีเมล [email protected] เพื่อให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดแก่ผู้กู้ยืมเงินในการเข้าสู่ระบบการหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง

 

กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินมียอดค้างชำระ ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องชำระยอดค้างด้วยตนเอง เนื่องจากกองทุนอาจนำเงินที่ค้างชำระมารวมเพื่อแจ้งให้นายจ้างหักเงินเดือน

 

กองทุนมีวิธีการคำนวณยอดแจ้งหักเงินเดือน ดังนี้ 

สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีงวดการชำระเป็นรายปี 

สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีงวดการชำระเป็นรายปีกองทุนจะนำงวดชำระรายปี มาคำนวณใหม่ให้เป็นรายเดือน โดยนำยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวดปีถัดไปมาหาร 12 เดือน หรือจำนวนเดือนที่เหลือก่อนถึงวันครบกำหนดชำระในงวดถัดไป เช่น การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ในงวดวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี กองทุนจะแจ้งหักเงินเดือนโดยใช้ยอดหนี้ตามตารางผ่อนชำระรายปีงวด 2567 หารด้วยจำนวนเดือน (12 เดือน) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีปัจจุบัน จนถึงเดือนมิถุนายนของปีถัดไป และในงวดปีถัดไปจะเริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของทุกปีจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีงวดการชำระเป็นรายเดือน 

ตามที่ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี หรือสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล กองทุนจะแจ้งหักเงินดือนตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้ทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

กองทุนมีนโยบายให้ผู้กู้ยืมเงินขอปรับเพิ่ม/ลด จำนวนเงินหักชำระผ่านนายจ้างได้ โดยสามารถยื่นคำขอด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect 

การขอลดจำนวนเงินงวดที่แจ้งหักเงินเดือนไม่ได้เป็นการลดจำนวนเงินงวดที่ต้องชำระเงินคืนกองทุนผู้กู้ยืมเงินยังมีหน้าที่ต้องไปชำระเงินในส่วนต่างที่ขาดไปของงวดนั้น ให้ครบตามจำนวนที่ต้องชำระก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้รายปีหรือรายเดือน

 

ผู้กู้ยืมเงินสามารถขอรับเงินคืนในกรณีหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนเกินได้ ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบขอรับเงินคืน ในส่วนที่ชำระเกินจากหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน

 

หน่วยงาน (นายจ้าง) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการใช้งานระบบ e-PaySLF ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 080 5099

หรืออีเมล [email protected]

 

 

 

การติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารหนี้ 2

เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02 080 5099

อีเมล : [email protected]

LINE : กยศ.หักเงินเดือน คลิกลิงก์ https://lin.ee/oecrHbM

         กยศ.องค์กรนายจ้าง คลิกลิงก์ https://lin.ee/Hwg0DCW

 

 กยศ.หักเงินเดือน กยศ.องค์กรนายจ้าง