Secondary

Languages

คำถามที่พบบ่อย - การหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง

ให้ดำเนินการเข้าสู่ระบบ e-PaySLF และจัดพิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay-in Slip) ใหม่อีกครั้งผ่าน Browser Google Chrome เนื่องจากระบบ e-PaySLF ใช้งานได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

หน่วยงาน (นายจ้าง) สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่พิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay-in Slip) และต้องชำระเงินไม่เกินวันที่ครบกำหนดชำระ โดยไม่ต้องชำระพร้อมกับการนำส่งภาษีของหน่วยงานได้

 

ผู้กู้ยืมเงินสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ประมาณ 10 วันทำการ นับตั้งแต่หน่วยงาน (นายจ้าง) ชำระเงินผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านช่องทาง Mobile Application "กยศ. Connect" ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

2. ผ่านทางเว็บไซต์  https://wsa.dsl.studentloan.or.th

 

หน่วยงาน (นายจ้าง) สามารถทำการแยกสาขาผ่านระบบ e-PaySLF เพื่อความสะดวกในการหักและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุนเป็นรายสาขาได้

 

หน่วยงาน (นายจ้าง) สามารถดำเนินการโอนย้ายผู้กู้ยืมเงินไปยังสาขาที่ผู้กู้ยืมเงินสังกัดอยู่ผ่านระบบ e-PaySLF เพื่อหักและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุน 

ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 มาตรา 51 วรรคสี่ กำหนดว่า  ถ้าผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่งไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน หักและไม่ได้นำส่งหรือนำส่งแต่ไม่ครบตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ หรือหักและนำส่งเกินระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินรับผิดชดใช้เงินที่จะต้องนำส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบและต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินยังไม่ได้นำส่งหรือตามจำนวนเงินที่ยังขาดไป แล้วแต่กรณี

ให้พนักงานหรือลูกจ้างติดต่อกองทุนโดยตรง ผ่านช่องทางการติดต่อขององค์กรนายจ้าง

เบอร์โทรศัพท์ 064 587 0102 - 08 / 064 587 0124 -32 / 081 235 0712 - 21 / 081 235 0723 -32

หรือไลน์บัญชีทางการ กยศ.องค์กรนายจ้าง หรืออีเมล slf-debt@studentloan.or.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่อธิบายรายละเอียดแก่ผู้กู้ยืมเงินในการเข้าสู่ระบบการหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง

กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินมียอดค้างชำระ ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องชำระยอดค้างด้วยตนเอง เนื่องจากกองทุนไม่ได้นำเงินที่ค้างชำระมารวมเพื่อแจ้งให้นายจ้างหักเงินเดือน

กองทุนมีวิธีการคำนวณยอดแจ้งหักเงินเดือน ดังนี้ 

สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีงวดการชำระเป็นรายปี กองทุนจะนำงวดชำระรายปี มาคำนวณใหม่ให้เป็นรายเดือน โดยนำยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวดปีถัดไปมาหาร 12 เดือน หรือจำนวนเดือนที่เหลือก่อนถึงวันครบกำหนดชำระในงวดถัดไป  เช่น การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ในงวดวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 กองทุนจะแจ้งหักเงินเดือนโดยใช้ยอดหนี้ตามตารางผ่อนชำระรายปีงวด 2564 หารด้วยจำนวนเดือน (12 เดือน) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 จนถึงเดือนมิถุนายน 2564 และในงวดปีถัดไปจะเริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของทุกปีจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีงวดการชำระเป็นรายเดือน ตามที่ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี หรือสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล กองทุนจะแจ้งหักเงินดือนตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้ทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

 

กองทุนมีนโยบายให้ผู้กู้ยืมเงินขอปรับเพิ่ม/ลด จำนวนเงินหักชำระผ่านนายจ้างได้ โดยสามารถยื่นคำขอด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน กยศ.Connect

 

การขอลดจำนวนเงินงวดที่แจ้งหักเงินเดือนไม่ได้เป็นการลดจำนวนเงินงวดที่ต้องชำระเงินคืนกองทุน ผู้กู้ยืมเงินยังมีหน้าที่ต้องไปชำระเงินในส่วนต่างที่ขาดไปของงวดนั้น ให้ครบตามจำนวนที่ต้องชำระก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้รายปีหรือรายเดือน

ผู้กู้ยืมเงินสามารถขอรับเงินคืนในกรณีหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนเกินได้ ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบขอรับเงินคืน ในส่วนที่ชำระเกินจากหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน

หน่วยงาน (นายจ้าง) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการใช้งานระบบ e-PaySLF
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2016 2605 หรือ อีเมล ePaySLF-admin@studentloan.or.th

 

การติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารหนี้ 2

เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 064 587 0102 - 08 / 064 587 0124 -32 / 081 235 0712 - 21 / 081 235 0723 -32

อีเมล : slf-debt@studentloan.or.th

LINE : กยศ.หักเงินเดือน คลิกลิงก์ https://lin.ee/oecrHbM

        กยศ.องค์กรนายจ้าง คลิกลิงก์ https://lin.ee/Hwg0DCW

 

 กยศ.หักเงินเดือน กยศ.องค์กรนายจ้าง