Secondary

Languages

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 จ.เพชรบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ระยะที่ 3

ในระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562

ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

  • เอกสารประกอบการบรรยาย

​-  กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”...คลิก

-  รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ...คลิก

โดย คุณชลลดา นันทวิสัย นักวิชาการอิสระ และทีมงาน 

-  บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.” ...คลิก

โดย คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • ทำเนียบรุ่น 2562

-  ทำเนียบรุ่น 2562 ...คลิก

วันที่: 
19 มิถุนายน 2562