Secondary

Languages

ขอความร่วมมือสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital) ในปีการศึกษา 2562

ด้วย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ออกประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)  เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐานผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยให้สิทธิประโยชน์กับผู้กู้ยืมในระดับอาชีวศึกษาจะได้รับส่วนลดเงินต้น 50% และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.5% และระดับอุดมศึกษาจะได้รับส่วนลดเงินต้น 30% และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.5% โครงการฯ มีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 – 2566  โดยสาขาวิชา หลักสูตรและสถานศึกษาที่ให้การกู้ยืมและการชำระเงินคืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กองทุนกำหนด

กองทุนขอความร่วมมือสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาโปรดรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital) ในปีการศึกษา 2562 โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้กู้ยืมได้รับสิทธิประโยชน์ ตามโครงการดังกล่าว โดยสถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการบันทึกข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา ได้ดังนี้

1. คู่มือการใช้งานบันทึกข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษา...คลิก

2. คู่มือการใช้งานบันทึกข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ...คลิก

 

           ฝ่ายกู้ยืม

           ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563

 

วันที่: 
4 มิถุนายน 2563