Secondary

Languages

ประกาศยกเลิกบัญชีสำรองผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศยกเลิกบัญชีสำรองผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ฝ่ายสำนักผู้จัดการ  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ...คลิก

และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายคดีและบังคับคดี ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563  ...คลิก

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะดำเนินการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2564 จึงขอยกเลิกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามประกาศในเอกสารแนบ

วันที่: 
4 พฤศจิกายน 2563