Secondary

Languages

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองทุนขอความร่วมมือสถานศึกษาที่มีการให้กู้ยืมประจำปีการศึกษา 2563 ที่ประสงค์รับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำแบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งกองทุนจะนำผลคะแนนของการจัดทำแบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดังนั้น กองทุนขอให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชีสำหรับรับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา หากพบว่าเลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง หรือสถานศึกษาของท่านไม่มีเลขที่บัญชี โปรดทำหนังสือพร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี“บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ.........(ระบุชื่อสถานศึกษา)”แจ้งมายังกองทุน โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสถานศึกษา (ถ้ามี) ในสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากด้วย หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา โดยกองทุนจะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564

   ตรวจสอบเลขที่บัญชีสำหรับรับโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา

 

หลักเกณฑ์ในการระงับการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา

กองทุนได้กำหนดหลักเกณฑ์การระงับการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนในกรณีดังต่อไปนี้

1. สถานศึกษาที่ไม่ส่งเลขที่บัญชีสำหรับรับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน …คลิกรายชื่อสถานศึกษา

2.สถานศึกษาที่ไม่ส่งข้อมูลและ/หรือไม่ส่งคืนเงินให้ครบถ้วน และ/หรือไม่ชำระดอกเบี้ยผิดนัดให้กับกองทุน สำหรับการดำเนินงานระบบ e-Audit ปีการศึกษา 1/2555 – ปีการศึกษา 1/2563 ...คลิกรายชื่อสถานศึกษา

3. สถานศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการแบบรายงานการส่งคืนเงินกู้ยืมที่มิได้ใช้ ปีการศึกษา 2550 – 2554 .. คลิกรายชื่อสถานศึกษา ทั้งนี้ หากสถานศึกษาดำเนินการครบถ้วน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กองทุนจะยกเลิกการระงับการจ่ายเงินดังกล่าว

 

ฝ่ายกู้ยืม

ผู้ประสานงาน นางสวปณิตา เข็มกำเหนิด

โทรศัพท์ 0 2016 2644  โทรสาร 0 2016 2668

 

 

วันที่: 
15 มิถุนายน 2564