Secondary

Languages

กยศ.ออกเกียรติบัตรให้กับผู้กู้ที่มีประวัติการชำระเงินคืนดี

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับผู้กู้ยืมที่มีประวัติการชำระหนี้ดี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และเป็นทุนหมุนเวียนที่สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ ด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา กองทุนได้เล็งเห็นว่า ผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกคนล้วนเป็นกำลังสำคัญในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม รวมถึงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติการชำระเงินคืนกองทุนตามกำหนดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กองทุนจึงได้ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน และเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกความรับผิดชอบและมีวินัยทางการเงินดีเยี่ยม

หลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้กู้ยืมที่ได้รับเกียรติบัตรจากกองทุน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 กลุ่มผู้กู้ดีเลิศ : ผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เลย และปิดบัญชีแล้ว

1. ต้องเคยเป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

2. ต้องมีการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนครบถ้วน และมีสถานะปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. ต้องไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ แม้แต่ครั้งเดียว

ประเภทที่ 2 กลุ่มผู้กู้ดีเยี่ยม : ผู้กู้ยืมที่ชำระเงินคืนปิดบัญชีแล้ว

1. ต้องเคยเป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

2. ต้องมีการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนครบถ้วน และมีสถานะปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประเภทที่ 3 กลุ่มผู้กู้ดี : ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)

1. ต้องเป็นผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุน ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระเงินอย่างต่อเนื่อง

2. ต้องมีสถานะการชำระเงินกู้ยืมเป็นปกติ และมีสถานะไม่ค้างชำระหนี้

3. กรณีเคยผิดนัดชำระหนี้ แต่ปัจจุบันสามารถกลับมาชำระเงินคืนครบถ้วนตามงวดที่ค้างชำระแล้ว

    เข้าระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ ...คลิก


สิทธิประโยชน์จากเกียรติบัตร กยศ.

วันที่: 
2 กุมภาพันธ์ 2567