Secondary

Languages

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายสำนักผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานด้านงานสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

- จัดทำตารางนัดหมาย และตารางภารกิจของผู้บริหาร เพื่อจะได้มีการบริหารเวลานัดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หรือข้อมูลที่มีความสำคัญก่อนนำเสนอผู้บริหาร เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการกลั่นกรองพิจารณางานของผู้บังคับบัญชา และประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ดำเนินการรับ-ส่ง ลงทะเบียน และรวบรวมหนังสือ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้บริหารลงนามได้อย่างถูกต้อง

- คัดแยกเอกสารและจัดเก็บเข้าแฟ้มเป็นหมวดหมู่ตามระบบงานสารบรรณเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและนำมาใช้งานของผู้บริหาร

- ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย              

คุณสมบัติทั่วไป

- สัญชาติไทย

- เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัครเข้าเป็นพนักงานหากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปทุกสาขา

- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word , Excel , Power Point

- มีทักษะในการสื่อสาร กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

การรับสมัคร

- ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ

- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: [email protected] ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2016 2600 ต่อ 504,521

วันที่: 
15 มีนาคม 2567