Secondary

Languages

กิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2567

กิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2567

 

กิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2567

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า กยศ. และสถานศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการมีวินัยและความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนกองทุน โดยกองทุน จะดำเนินการคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินกองทุนและสถานศึกษาที่สมควรจะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่เกียรติคุณ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสรรหาผู้ที่เป็นต้นแบบที่ดี ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า กยศ. และสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติ  ตามหลักเกณฑ์ ที่กองทุนกำหนด
 2. เพื่อยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นต้นแบบที่ดี (Role Model) แต่ละประเภท ในการประพฤติปฏิบัติตนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือตอบแทนคุณแผ่นดิน
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้เป็นต้นแบบที่ดีของกองทุนที่จะได้เป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้างประโยชน์แก่สังคม  และร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวกับกองทุนในโอกาสต่างๆ

แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • ประเภทนักเรียน นักศึกษา กยศ. ต้นแบบ 
 • ประเภทศิษย์เก่า กยศ. ต้นแบบ
 • ประเภทสถานศึกษา ต้นแบบ

   

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2567....คลิก

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ

รางวัลนักเรียน นักศึกษา กยศ. ต้นแบบ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัตินักเรียน นักศึกษา กยศ. ต้นแบบ ประกอบด้วย

 1. เป็นผู้กู้ยืมเงินที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
 2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และมีคุณธรรม จริยธรรม
 3. การช่วยงานสถานศึกษา หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม หรือการทำประโยชน์ต่อสังคมและตอบแทนคุณแผ่นดิน อย่างเป็นรูปธรรรม
 4. การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมจิตสาธารณะ มีดังนี้

- การนำนวัตกรรม ศักยภาพ และจุดเด่นในด้านที่นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษานำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม จิตสาธารณะ โดยสามารถนำมาเป็นต้นแบบให้กับบุคคล และองค์กรอื่นๆ ได้

- โครงการหรือกิจกรรมจิตสาธารณะมีผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ต่อบุคคล ชุมชน องค์กร เป็นที่ประจักษ์ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

- การสร้างกลุ่มเครือข่ายจิตสาธารณะ รวมถึงการส่งต่อโครงการ หรือกิจกรรมจิตสาธารณะที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปได้


รางวัลศิษย์เก่า กยศ. ต้นแบบ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติศิษย์เก่า กยศ. ต้นแบบ ประกอบด้วย

 1. เป็นผู้กู้ยืมที่ชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามสัญญา มีประวัติการชำระเงินคืนกองทุนที่ดี
 2. ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตหลังได้รับโอกาสจากกองทุน เช่น ความสำเร็จในชีวิต ด้านการเรียน การงาน และชีวิตครอบครัว เป็นต้น
 3. การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมจิตสาธารณะ มีดังนี้

- การนำนวัตกรรม ศักยภาพ และจุดเด่นในด้านที่ได้ศึกษานำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมจิตสาธารณะ โดยสามารถนำมาเป็นต้นแบบให้กับบุคคล และองค์กรอื่นๆ ได้

- โครงการหรือกิจกรรมจิตสาธารณะมีผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ต่อบุคคล ชุมชน องค์กร เป็นที่ประจักษ์  ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

- การสร้างกลุ่มเครือข่ายจิตสาธารณะ รวมถึงการส่งต่อโครงการ หรือกิจกรรมจิตสาธารณะที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปได้


 รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติสถานศึกษาต้นแบบ ประกอบด้วย

 1. สถานศึกษาต้องเข้าร่วมดำเนินงานกองทุน และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด
 2. ความสามารถในการบริหารจัดการเงินกู้ยืมกองทุน วิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนของสถานศึกษา การรณรงค์การชำระเงินคืนกองทุน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนในด้านต่างๆ
 3. สถานศึกษาสนับสนุนและปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินทำกิจกรรมที่เป็นส่วนสำคัญ  ในการร่วมสร้างประโยชน์แก่สังคมให้เกิดความยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการ
 4. การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมจิตสาธารณะ มีดังนี้

- การนำนวัตกรรม ศักยภาพ และจุดเด่นในด้านที่นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษานำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม จิตสาธารณะ โดยสามารถนำมาเป็นต้นแบบให้กับบุคคล และองค์กรอื่นๆ ได้

- โครงการหรือกิจกรรมจิตสาธารณะมีผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ต่อบุคคล ชุมชน องค์กร เป็นที่ประจักษ์  ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

- การสร้างกลุ่มเครือข่ายจิตสาธารณะ รวมถึงการส่งต่อโครงการ หรือกิจกรรมจิตสาธารณะที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปได้

หมายเหตุ : กองทุนขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เคยได้รับรางวัลกิจกรรมเชิดชู กยศ.ประจำปี 2564 ไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ได้ และหากประสงค์จะสมัครต้องเว้นช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้

 

วิธีการรับสมัคร

การรับสมัครกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ดังนี้

ประเภทนักเรียน นักศึกษา กยศ. ต้นแบบ แบ่งเป็น

- ผู้กู้ยืมสมัครด้วยตนเอง โดยสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ลงนามรับรอง

- สถานศึกษาเป็นผู้เสนอชื่อผู้กู้ยืม

ดาวน์โหลดใบสมัคร การคัดเลือกรางวัลนักเรียน นักศึกษา กยศ. ต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2567 ...คลิก

ประเภทศิษย์เก่า กยศ. ต้นแบบ แบ่งเป็น

- ผู้กู้ยืมสมัครด้วยตนเอง

- องค์กรนายจ้าง หรือสถานศึกษาที่เคยศึกษา เสนอชื่อผู้กู้ยืม

ดาวน์โหลดใบสมัคร การคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่า กยศ. ต้นแบบประจำปีการศึกษา 2567 ...คลิก

ประเภทสถานศึกษา โดยสถานศึกษาส่งใบสมัครมายังกองทุน

ดาวน์โหลดใบสมัคร การคัดเลือกรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2567 ...คลิก    

กรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กองทุนกำหนด และสแกนในรูปแบบไฟล์ PDF ความจุไม่เกินขนาด 25 MB หากไฟล์มีขนาดใหญ่ สามารถส่งใบสมัครในรูปแบบไฟล์แชร์ ผ่าน google drive ได้

ส่งใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานตามที่กองทุนกำหนด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567  ได้ที่ E-mail : [email protected]  


 รางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. แบ่งเป็น

    1. ประเภทนักเรียน นักศึกษา กยศ. ต้นแบบ จำนวน 12 รางวัล

        จะได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา รางวัลละ  10,000 บาท พร้อมเข็มคนดี กยศ. และใบประกาศเกียรติคุณ

    2. ประเภทศิษย์เก่า กยศ. ต้นแบบ จำนวน 12 รางวัล

        ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเข็มคนดี กยศ. และใบประกาศเกียรติคุณ

    3. ประเภทสถานศึกษาต้นแบบ จำนวน 12 รางวัล จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์

โทร. 0 2016 2600 ต่อ 358, 359, 352, 353


สมัครได้ตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2567

วันที่: 
4 มีนาคม 2567