Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์ - การชำระหนี้

การระงับแห่งหนี้ กรณีผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย

กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตายให้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นอันระงับไป (เฉพาะหนี้ก่อนตาย) โดยต้องส่งสำเนาใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน และสำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่นำมาแจ้งพร้อมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ...

การระงับแห่งหนี้ กรณีผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย
วันที่: 18 มิถุนายน 2559
ผู้เข้าชม: 15,311