Secondary

Languages

ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 5 และชั้น 6 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 5 และชั้น 6 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

วันที่: 
30 มกราคม 2563