Secondary

Languages

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน ชั้น 5 และชั้น 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน ชั้น 5 และชั้น 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2563 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองทุนโดยตรง ซึ่งส่งความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรสาร 0-2016-4800 หรือ e-mail : praphan@studentloan.or.th

วันที่: 
17 มีนาคม 2563