Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
 • ขอให้ผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้ในโครงการรณรงค์ชำระหนี้ กรณีที่ได้รับเงินคืนจำนวนเงินต่ำกว่า 50- รายชื่อตามตารางแนบติดต่อรับเงินคืน ณ สำนักงานกองทุนฯ
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดจ้างบริษัทเพื่อผลิตคู่มือผู้ปฏิบัติงานกองทุนและประมวลคำถาม - คำตอบ
 • ขอเชิญท่านผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจำสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานกองทุน ปีการศึกษา 2557
 • ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา จัดทำแบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษาพร้อมจัดพิมพ์แบบยืนยันดังกล่าวจัดส่งมายังกองทุน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
 • ขอให้ผู้กู้ยืมที่มีเงินเกินจากการชำระหนี้ รายชื่อตามตารางแนบ ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี
 • ขอให้สถานศึกษาและผู้กู้ยืม รายชื่อตามตารางที่แนบ ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี
 • ขอให้ผู้กู้ยืมรายชื่อตามตารางแนบติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี
 • ขอให้ผู้กู้ยืมตรวจรายการชำระหนี้ และจัดส่งรายละเอียดการชำระหนี้เพื่อกองทุนฯ จะได้ลดยอดหนี้ต่อไป
 • ประกาศรายชื่อสถานศึกษาขอเปิดระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
  MORE...
  เป็นองค์การที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน

  MORE...
            
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310