Secondary

Languages

การหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. 2560

 

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีการปรับปรุงระบบ e-PaySLF เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.URL เดิม https://epayslf.rd.go.th/ เปลี่ยนเป็น  https://epayslf.studentloan.or.th/

2.เปลี่ยนวิธีการ Login เข้าสู่ ระบบ e-PaySLF เป็นแบบใหม่ โดยองค์กรนายจ้างใหม่ที่เข้าใช้งานครั้งแรกจะต้องทำการยืนยันการเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Filing ของกรมสรรพากร และการเข้าใช้งานในครั้งถัดไป ท่านสามารถเข้าระบบ e-PaySLF ด้วยรหัสของระบบ e-PaySLF เท่านั้น โดยไม่ต้องใช้รหัสของระบบ e-Filing

*  คู่มือการใช้งานระบบ e-PaySLF  ...คลิก

 

การหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. 2560

►  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปัจจุบันกองทุนได้มีพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยสาระสำคัญของกฎหมาย ได้กำหนดให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่หักเงินได้ที่มาจากการจ้างแรงงานของพนักงานและลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมนำส่งกรมสรรพากร พร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้คืนกองทุน ซึ่งตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ได้บัญญัติว่า “ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล   ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ

ขณะนี้กองทุนได้เริ่มส่งหนังสือแจ้งการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการหักเงินเดือนถึงผู้กู้ยืม 3 กลุ่ม ได้แก่

1. ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ (ปกติ)

2. ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี

3. ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาประนีประนอมความในศาล (พิพากษาตามยอม)

 • สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง..คลิก
 • ตอบประเด็นข้อสงสัยขององค์กรนายจ้าง..คลิก

แนวปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืม

สำหรับการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ในงวดวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 กองทุนจะแจ้งหักเงินเดือนโดยใช้ยอดหนี้ตามตารางชำระรายปี โดยหารด้วยจำนวนเดือน (12 เดือน) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 และในงวดปีถัดไปจะเริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของทุกปี จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

หากผู้กู้ยืมมีเงินในบัญชีเงินเดือนไม่เพียงพอสำหรับหักชำระหนี้เงินกู้ยืมตามที่กองทุนแจ้ง ผู้กู้ยืมยังมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ตามช่องทางรับชำระหนี้อื่นที่มีอยู่เดิม และหากผู้กู้ยืมอยู่ในระหว่างผิดนัดชำระหนี้ ขอให้ผู้กู้ยืมดำเนินการชำระให้เป็นปกติ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหักเงินผู้กู้ยืมโดยอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ เนื่องจากบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกกับสัญญากู้ยืมในการรับเงินกู้ยืมค่าครองชีพ ทำให้กองทุนไม่สามารถยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ จึงแนะนำให้ผู้กู้ยืมที่ชำระด้วยการหักเงินเดือนดำเนินการ ดังนี้

1. ยกเลิกการใช้บัญชีออมทรัพย์ดังกล่าว หรือ

2. จัดการไม่ให้มียอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ดังกล่าว

 

การขอรับเงินคืนกรณีหน่วยงานหักเงินเกิน 

 • ดาวน์โหลด แบบขอรับเงินคืน ในส่วนที่ชำระเกินจากหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน ...คลิก   

คลิป VDO แนะนำการใช้งานระบบ e-PaySLF

 • ep:1 การเข้าระบบ e-PaySLF ...คลิก
 • ep:2 การจัดการข้อมูล Profile หน่วยงานนายจ้าง ข้อมูลผู้ใช้งาน...คลิก
 • ep:3 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่าน...คลิก
 • ep:4 การตรวจสอบข้อมูลเงินงวดที่จะต้องนำส่งคืนกองทุน และการบันทึกข้อมูลการหักเงินเดือนบนหน้าจอ...คลิก
 • ep:5การตรวจสอบข้อมูลเงินงวดที่จะต้องนำส่งคืนกองทุนและการบันทึกข้อมูลผ่านการ Upload File...คลิก
 • ep:6 การยืนยันข้อมูลหักเงินและการยกเลิก การพิมพ์ใบ Pay in Slip เพื่อชำระเงิน...คลิก
 • ep:7 ประวัติการออกใบเสร็จรับเงิน การตรวจสอบรายการค่าปรับเงินเพิ่ม...คลิก
 • ep:8 การจัดการบริษัทสาขา/โอนย้ายลูกหนี้ภายในสาขา/ข้อมูลหักเงินเดือน/ข้อมูลผู้กู้...คลิก

แนวปฏิบัติสำหรับองค์กรนายจ้าง

 • เข้าระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืน กยศ. ผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) ...คลิก
 • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบ e-PaySLF ...คลิก

ทั้งนี้กองทุนได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ยืมดำเนินการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อนำส่งกองทุนเป็นรายเดือนตามที่กองทุนแจ้งให้ทราบ หากมีข้อสงสัย ข้อขัดข้อง หรือมีความประสงค์ขอปรับปรุงจำนวนเงินที่ต้องชำระ หรือกรณีสถานะสัญญาไม่ได้เป็นไปตามที่แจ้งข้างต้น กรุณาติดต่อได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

 

ฝ่ายบริหารหนี้ 2 โทร. 09 4212 6250 - 79 (30 คู่สาย)

โทรสาร 0 2016 2667 

หรือฝากข้อมูลให้กองทุน ติดต่อกลับผ่านช่องทางออนไลน์ ... คลิก


กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

► ขอแจ้งยกเลิกแนวปฏิบัติการหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินของ กยศ. และนำส่งกองทุนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ กค5110/3995 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยขอให้ทุกส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) ถือปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2561​ ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561


► ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2561 ... คลิก


 

► พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- พ.ศ. 2541 ...คลิก

- พ.ศ. 2560 ...คลิก


►  กฎกระทรวง การขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน พ.ศ. 2561   ...คลิก


►  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่งเงินให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

- ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560...คลิก

- ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560...คลิก


 

►  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

- ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560...คลิก

- ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560...คลิก 


►  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤฎีกา เรื่อง การหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานหรือลูกจ้างเพื่อชำระหนี้ให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสหกรณ์ ...คลิก

 

"เรื่องน่ารู้ ของนายจ้าง" ในการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

 

 

 

 


ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนา

► ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาหัวข้อ “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560

ต้องทำอย่างไร”

ปี 2563

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ...คลิก

- จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ...คลิก

- จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ...คลิก

- กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ...คลิก

- กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ...คลิก

- กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ...คลิก

- กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ...คลิก

ปี 2562

- กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562... คลิก

- จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562... คลิก

- ในเขตภาคกลางและปริมณฑล เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562... คลิก

- ในเขตภาคใต้ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562... คลิก

- ในเขตภาคเหนือ เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562... คลิก

- กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 ... คลิก

- กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562... คลิก

- กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562... คลิก

- กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ...คลิก

- จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ...คลิก

- จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ...คลิก

- จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562...คลิก

จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ...คลิก

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ...คลิก

ปี 2561

- จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561...คลิก

- กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561... คลิก

ปี 2560

- จังหวัดระยอง เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560...คลิก

- จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560...คลิก

- จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560...คลิก