Secondary

Languages

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

 

ร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ หรือ การประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงาน กยศ. 

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์

-  E-mail : [email protected]

-  กยศ. Call Center 0-2016-4888 กด 9

-  ติดต่อร้องเรียนด้วยตนเองที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์

เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

 

กล่องรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้ารับบริการ

สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 5 ส่วนต้อนรับ