Secondary

Languages

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

 

ร้องเรียน / ขอความเป็นธรรม / การแจ้งปัญหา

สามารถแจ้งข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องเรียน โดยตรงถึงผู้จัดการกองทุนฯ  ผ่านทาง ...คลิก   

                                                  

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

อีเมล: [email protected]

หรือ กยศ. Call Center 0-2016-4888

หรือติดต่อร้องเรียนด้วยตนเองที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

 

กล่องรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้ารับบริการ

หน้าเคาน์เตอร์ สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 5